دموی سیستم پزشکان (چیتا طب)|| بخش ویزیت

سیستم اختصاصی چیتا طب

امروز دوشنبه 4 فروردین 1393
ساعت 10 و 35 دقیقه صبح
این هفته از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
روز تاریخ زمان های ملاقات تعداد رزرو شده تعداد ملاقات
شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تعیین نشده تعیین نشده
یک شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ تعیین نشده تعیین نشده
دو شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ تعیین نشده تعیین نشده
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ تعیین نشده تعیین نشده
چهار شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ تعیین نشده تعیین نشده
پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ تعیین نشده تعیین نشده
جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ تعیین نشده تعیین نشده
هفته ی بعد || هفته ی جاری || هفته ی قبل  

آخرین دیدگاه ها